Сальфеджыо

Паступаючыя на спецыяльнасць “Музыказнаўства” здаюць устыпныя іспыты па сальфеджыа па двух раздзелах (пісьмовым і вусным), а таксама па музычнай літаратуры*.

Па сальфеджыо паступаючыя павінны:

 1. Напісаць аднагалосны дыктант у аб’ёме 8-10 тактаў, які ўключае ў меладычны малюнак: скачкі, храматызмы, розныя рытмічныя складанасці (сінкопы, пункцірны рытм, трыёлі).
 2. Праспяваць у танальнасці (да 6-ці знакаў пры ключы):
  • гамы;
  • простыя дыятанічныя інтэрвалы; трытоны, характэрныя інтэрвалы з вырашэннем;
  • трохгуччы мажорныя і мінорныя, павялічанае і паменшанае трохгуччы з вырашэннем;
  • дамінантсэптакорд і яго абарачэнні; сэптакорды ІІ ступені, уводны з вырашэннем;
  • паслядоўнасці акордаў і інтэрвалаў з прасцейшымі адхіленнямі ў роднасныя танальнасці;
 3. Праспяваць ад гука:
  • простыя інтэрвалы, у тым ліку трытоны і характэрныя з наступным вырашэннем ва ўсе магчымыя танальнасці;
  • трохгуччы мажорныя і мінорныя з абарачэннямі;
  • дамінантсэптакорд і яго абарачэнні; сэптакорды ІІ ступені, уводны з вырашэннем;
  • павялічанае і паменшанае трохгуччы – з вызначэннем танальнасці і вырашэннем.
 4. Прачытаць з ліста аднагалосныя мелодыі з храматызмамі і мадуляцыямі ў роднасныя танальнасці.
 5. Зрабіць слыхавы аналіз інтэрвалаў (7-8 аднатанальна) і акордаў, узятых ізалявана, а таксама ў паслядоўнасцях, з адхіленнямі ў роднасныя танальнасці.

 Музычная літаратура

Па музычнай літаратуры паступаючыя павінны:

 1. напісаць музычную віктарыну (10 урыўкаў з вывучаных твораў);
 2. расказаць аб творчым шляху кампазітара;
 3. зрабіць разбор музычнага твора.

* Паступаючыя павінны паказаць сваю эрудыцыю ў галіне культуры і мастацтва, разбірацца ў асноўных гістарычных падзеях.  Экзаменацыйныя патрабаванні ўстанаўліваюцца ў аб’ёме праграм па сальфеджыа і музычнай літаратуры дзіцячых музычных школ.